Kích hoạt bảo hành

Họ và tên

Số điện thoại

Mode

Địa chỉ

Thời gian mua

Mã bảo hành

Hiện tượng